Dagsorden til ordinær generalforsamling
Snaptun Jollehavn


Onsdag d. 12/4 2023 kl. 19.00 på True North Efterskole
Havnevej 11, Snaptun 7130 Juelsminde.


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1: Valg af dirigent.

2: Bestyrelsen aflægger beretning. (Formand)

3: Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

4: Kassereren fremlægger budgetforslag for det følgende år 1/1 - 31/12 til godkendelse.

5: Valg til bestyrelsen: På valg er Lasse Rendebæk Sørensen og Kent Kristensen.
Valg af suppleanter: På valg er Peter Henriksen og Per Rosendahl.
Valg af 2 revisorer: På valg er Freddy Borch Jacobsen og Karl Erik Henriksen.

6: Behandling af indkommende forslag.

7: Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.


Bestyrelsen for Snaptun Jollehavn

Hvor der er vilje - kommer der en havn!

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk