Bestemmelser og ordensreglement for Snaptun Jollehavn

Indledning:
Sejlads til havnen foregår ad rende mellem nordre dækmole på Snaptun Lystbådehavn og dækmole ved Snaptun Jollehavn.
For sejlads i denne sejlrende gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.

Havnens område:
Det til havnen hørende søområde, begrænses af havnens ydre værker samt nordre dækmole ved Snaptun Lystbådehavn.

§ 1 Generelle bestemmelser:
1.1. Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med
       indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til Snaptun Jollehavn.
1.2. Overholdelse af orden indenfor havnens område påses af bestyrelsen i Snaptun Jollehavn.
1.3. Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver
       indenfor havneområdet efter lovgivningens almindelige regler.

§ 2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.:
2.1. Fartøjer må ikke ankre indenfor havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre
       bestyrelsen i Snaptun Jollehavn har givet særlig tilladelse dertil.
2.2. Fartøjer, der tillades opankret udenfor havnens ydre værker, men indenfor havnens søområde, skal
       føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne).
2.3. Bestyrelsen i Snaptun Jollehavn kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer indenfor havnens søområde,
       flyttes, hvis Snaptun Jollehavn skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke
       er ophørt til det af bestyrelsen i Snaptun Jollehavn fastsatte tidspunkt, kan bestyrelsen i Snaptun
       Jollehavn lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.
2.4. For sejladsen indenfor havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler
       for sejlads m.m. i visse danske farvande samt eventuelle særlige regler, der måtte fremgå af
       ordensreglementets individuelle del.
2.5. Sejlads indenfor havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede
       fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke forvoldes ulempe for andre.
       Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.
2.6. Fastliggende fartøjer må - bortset fra nødvendig forhaling ved “lastning/losning”, reparation,
       brænd-stofpåfyldning m.m. - kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.
2.7. Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til bestyrelsen i Snaptun Jollehavn.
       Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af bestyrelsen i Snaptun Jollehavn,
       eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.
2.8. Efterkommes et givet påbud ikke, kan bestyrelsen i Snaptun Jollehavn lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.
2.9. Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring,
       der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet indenfor den anviste plads.
2.10. Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen,
         uden bestyrelsen i Snaptun Jollehavns tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre fartøjer.
2.11. Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for,
         at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider.
2.12. Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.
2.13. Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten.
2.14. Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden bestyrelsen i Snaptun Jollehavns forudgående tilladelse.
         En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed,
         overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.
2.15. Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan bestyrelsen i Snaptun Jollehavn forlange flyttet,
         indenfor en af bestyrelsen i Snaptun Jollehavn fastsat rimelig tid.
         Efterkommes et pålæg herom ikke, kan Snaptun Jollehavn efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning.
         Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked.
         Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger.
         Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede sagsomkostninger,
         kan bestyrelsen i Snaptun Jollehavn skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren.
         Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for bestyrelsen i Snaptun Jollehavn,
         kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad.
         Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af bestyrelsen i Snaptun Jollehavns omkostninger.
2.16. Vrag må ikke indbringes i havnen uden bestyrelsen i Snaptun Jollehavns udtrykkelige tilladelse.
         Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.

§ 3 Optagning, reparation, brændstof m.m.:
3.1. Søsætning/optagning må kun foretages ved de af bestyrelsen i Snaptun Jollehavn anviste bolværker, ramper og lignende.
3.2. Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og landplads for bukke, vogne, støtter og andet grej.
3.3. Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med bestyrelsen i Snaptun Jollehavn.
3.4. Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse,
       er bestyrelsen i Snaptun Jollehavn berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.
3.5. Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes.
       Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse.
3.6. Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj.

§ 4 Forskellige miljø- og ordensbestemmelser:
4.1. Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte affaldsbeholdere.
4.2. Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere.
4.3. Reparationsarbejder eller lignende på fartøjer eller materiel, som henligger i havnen,
       skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser.
       Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således,
       at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.
4.3.1. Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer,
          medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.
4.3.2. Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende
          er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende.
          Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.
          Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende,
          er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.
4.3.3. Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer kan bestyrelsen i Snaptun Jollehavn,
          under formildende omstændigheder påbyde at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist,
          enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne.
          Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og
          betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.
4.4. Tømning af holding-septiktanke i havnen er forbudt.
4.5. Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt.
4.6. Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted ved eventuelle særligt indrettede vaskepladser.
4.7. Følgende aktiviteter må kun foregå indenfor havnens område med bestyrelsen i Snaptun Jollehavns forudgående tilladelse:
       A) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.
       B) Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt udenfor eventuelle dertil indrettede grillpladser.
       C) Fiskeri.
       D) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende.
       E) Badning og dykning fra skibe eller bolværker.
       F) Placering af husbåde.
       G) Teltslagning og opstilling af campingvogne.
4.8. Bestyrelsen i Snaptun Jollehavn kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.
4.9. Alt, hvad der findes, optages eller bjærges indenfor havneområdet, skal straks anmeldes til bestyrelsen i Snaptun Jollehavn.

§ 5 Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser:
5.1. Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme bestyrelsen i Snaptun Jollehavns anvisninger og påbud,
       herunder også om at fjerne sig fra havnens område.
       Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af Snaptun Jollehavn givne pålæg så hurtigt,
       som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker.
       For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning.
       Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.
5.2. Mener nogen sig forurettet af Snaptun Jollehavn, kan sagen indbringes for generalforsamlingen,
       men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.
5.3. Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person- og følgeskade),
       der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer.
       Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen.
5.4. Alt færdsel på havnearealet er under eget ansvar.

Gældende fra 1 marts 2018
Bestyrelsen Snaptun Jollehavn

Hvor der er vilje - kommer der en havn!

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk