Bestemmelser om regler og betaling for brugsret til bådplads i Snaptun Jollehavn


Dagsdato (Januar 2018) er priserne for brugsret til bådpladser i Snaptun Jollehavn
Størrelse Pris
2,0m kr. 2.000
2,5m kr. 2.500
3,0m kr. 3.000


Vilkår for brugsret:
§ 1
Betaling giver ret til bådplads i Snaptun Jollehavn 1 års periode af gangen fra 01-03.

§ 2
Overdragelse af brugsrettigheder til bådpladser sker gennem Snaptun Jollehavn i henhold til nærværende bestemmelser.
Alle udgifter i forbindelse med administration af overdragelser af brugsrettigheder afholdes af Snaptun Jollehavn.

§ 3
Der betales hvert år pladsleje til Snaptun Jollehavn. Pladsleje reguleres efter omkostningsstørrelsen for Snaptun Jollehavns drift og vedligeholdelse.

§ 4
Fartøjer skal som minimum have tegnet ansvarsforsikring. På forlangende skal gyldig police vises til bestyrelsen.
Det er et ubetinget krav, at alle fartøjer males med lovlig bundmaling. På forlangende skal rettighedshaver kunne bevise overfor bestyrelsen, at der kun er brugt lovlig bundmaling.
Fartøjer der ikke overholder ovennævnte krav, må ikke søsættes i, eller besejle Snaptun Jollehavn. Ved ophold i bassinet og eventuelle skader som en følge heraf påtager Snaptun Jollehavn sig intet ansvar.

§ 5
Når en rettighedshaver ønsker at overdrage sin brugsret til bådplads, skal dette meddeles skriftligt til bestyrelsen for Snaptun Jollehavn, der, så vidt det er muligt, skal søge retten til bådpladsen overdraget snarest muligt.
Efter overdraget kan bådpladsen udlejes til en ny rettighedshaver, som skal betale en månedlig leje af 400 kr. for leje af bådpladsen. Lejen betales frem til den 01-03 hvorefter man overgår til årligt pladsleje.

§ 6
En rettighedshaver er berettiget til når som helst, at opsige retten til sin plads Jollehavn, dog tilfalder evt. restbeløb af den årlige pladsleje Jollehavnen.
Efter opsigelsen har rettighedshaveren pligt til at fjerne sin Jolle, hvorefter rettighedshaveren er frigjort for samtlige forpligtelser.

§ 7
Såfremt en bådplads ikke benyttes i kortere eller længere perioder, kan bestyrelsen, efter aftale med rettighedshaver af bådpladsen, fremleje pladsen til en månedlig lejer.
Beløbet der opkræves i nævnte tilfælde er 400 kr. månedligt og tilfalder Snaptun Jollehavn.

§ 8
Såfremt en rettighedshaver undlader at betale forfaldent pladsleje eller andre skyldige ydelser til Snaptun Jollehavn, har bestyrelsen ret til at inkassere disse på den pågældendes regning.
Såfremt rettighedshaveren efter påkrav ikke straks betaler den skyldige ydelse eller groft og uforsvarligt gentagne gange overtræder vedtægter og havnereglement,
er Snaptun Jollehavns bestyrelse berettiget til at overtage brugsretten og forlange, at pladsen straks ryddes.
Rettighedshaveren er endvidere pligtig til, at betale den årlige pladsleje, i den periode ophævelse af kontrakten sker.

§ 9
Rettighedshaveren er gjort bekendt med, at tilladelse til at have jollehavn, er en aftale mellem Snaptun Jollehavn og ejeren af matr. 19h. Såfremt denne ikke forlænges, ophører aftalen i år 2117.
Matr. 19h. har til hver tid laveste anciennitet på ventelisten.

§ 10
Udlejning af bådpladser sker efter almene retningslinjer fastlagt i §11 af Snaptun Jollehavns bestyrelse.

§ 11
Fordeling af bådpladser sker efter en venteliste, der oprettes af bestyrelsen, og som skal være tilgængelig for de, der er tilmeldt ventelisten. Ventelisten til bådpladser revideres af Snaptun Jollehavns bestyrelse.
1. Det medlem med laveste medlemsnummer på ventelisten har førsteret som rettighedshaver af forbrugsretten til en bådplads i Snaptun Jollehavn
2. Ved overgang til næste periode år har rettighedshaver førsteret til forbrugsretten til en bådplads i Snaptun Jollehavn.
3. En rettighedshaver vil blive frataget forbrugsretten til en bådeplads, hvis det i nævnt §7 og §8 ikke overholdes.
4. En rettighedshaver kan kun disponere over en bådplads i Snaptun Jollehavn.
5. En husstand kan maximal disponere over to bådpladser i Jollehavnen. Og kun efter bestyrelsen godkendelse.

§ 12
Ved tilmelding på Ventelisten til en bådplads, skal der indbetales 500 kr. i gebyr. Disse modregnes ikke i den årlige pladsleje.

Gældende fra 1. marts 2018
Snaptun Jollehavns bestyrelse.

Hvor der er vilje - kommer der en havn!

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk